Zachované zápisky od roku 1970

 
 
1970
Plán činnosti:V letošním roce bylo 8 výletů dvoudenních, 1 výlet dvoudenní do Saského Švýcarska 4. ročník Zimního stanování na Sněžníku.
Vždy ve středu před plánovaným výletem se konala v 16. hod. v 1. poschodí restaurace „Svoboda“ v Rumburku členská schůze. Plán činnosti na rok 1970 byl vydán společně s oddílem vodní turistiky. Tento plán měl oddíl turistiky TJ Spartak Jiříkov.
Spluly se tyto řeky - Povodí Kamenice 25 km, Nisa - 35 km, Kamenice-Jizera 50 km, Robečský potok-Ploučnice 50 km, Dunajec jako společná dovolená 


1971
 Plán činnosti na letošní rok nechal vytisknout TJ Spartak Jiříkov - Oddíl turistiky. V tomto roce se konalo 8 výletů dvoudenních, 2 výlety jednodenní. Dvoudenního na 5. ročníku Zimního stanování na Děčínském Sněžníku. Účast na 14ti denním stanovém táboře Náchodsko - Kladsko.
Předsdou v Jiříkově byl František Černý a v Rumburku Josef Jelínek. V tomto roce se vždy ve středu před plánovaným výletem konala od 16.00 hod. v 1. poschodí restaurace „Krym“ v Rumburku členská schůze.

1972            
Do konce roku 1971 pracovala většina rumburských turistů v odboru turistiky TJ Spartak Jiříkov. Předsedou byl s. Černý. Vzhledem k tomu, že většina členů byla z Rumburku, bylo rozhodnuto, že v Rumbuurku bude založen nový odbor turistiky, což bylo podpořeno i okresním svazem turistiky, který již léta o to usiloval. Samostatný odbor turistiky TJ Rumburk byl založen 15.1.1972 v Kyjově na výroční členskéschůzi odboru turistiky TJ Spartak Jiříkov. VČS se zúčastnilo 11 členů a 4 hosté. Odbor turistiky TJ Spartak Jiříkov se rozdělil. VČS byl zvolen výbor nového odboru turistiky:
Petr V.                    předseda
Tvrdík Vl.        místopředseda
Čelková         hospodáčka
Ulbrich M.                cykloturistika
Beneš E.        vodní turistika
Jelínek J.        pěší turistika
Čelko J.                    člen výboru
Prvých 35 členů zvolilo za předsedu V. Petra.
Za zmínku však stojí skutečnost, že turističtí přátelé ze Žitavy v NDR vyzvali rumburské ke spolupráci s odborem turistky z Großschönau. Ročně se uskutečnily dvě společné akce.
Plán činnosti na tento rok vytiskl Odbor turistiky TJ Rumburk a v něm bylo celkem 19 akcí: během roku byly 2 výlety jednodenních a 15 dvoudenních a vícedenních. Z toho 2 výlety k sousedům do NDR.
Vodácká turistika: Splutí Jizery 100 km, Ploučnice 75 km, Kamenice km neznámé, Hronu 244 km. 
Účast na 6. ročníku Zimního stanování na Děčínském Sněžníku. 
I. ročník Lužické kolo 1. část ČSSR 111 km a druhá část NDR 70 km. Start od sokolovny v Rumburku. dne 10.-11.června 1972.
Konal se 1 výlet pěší turistiky dvoudenní do PLR- Kladska. Jeden výlet na kole 128 km. Celkem bylo v roce 19 akcí.
Vždy ve středu před plánovaným výletem se konala od 16.00 hod. v „Sokolovně“ v Rumburku členská schůze.
Pěší výlet vedl Josef Jelínek, cykloturistiký výlet vedl Manfred Ulbrich, vodácké akce vedl Eduard Beneš. Celoroční plán akcí sestavil cvičitel turistiky Vladimír Tvrdík a František Černý z Jiříkova. 

1973        
13.1.1973 se uskutečnila v Kyjově výroční členská schůze odboru turistiky TJ Rumburk.
Ve zprávě o činnosti za rok 1972, kterou přečetl předseda odboru tuirtiky s. Petr V. byly podchyxceny všechny akce, které členové uspořádali či čo se zúčastnili - výlety, větší prázdninové akce, brigády. V nově vytvořeném osboru turistiky TJ Rumburk se pracovalo lépe a dobře se spolupracovalo s výborem TJ Rumburk. V roce 1972 čítal náš odbor 36 členů (17 dospělých a 19 členů TOM). Oddíl dospělých provozoval většinou výkonnostní turistiku s použitím všech přesunových prostředků - pěší, lyžařskou, vodní turistiku a cykloturistiku. Tato činnost byla fizicky vysoce náročná a vyžadovala i odborně technické znalosti potřebné k ovládání přesunových prostředků.Činnost se stala záležitostí pouze vyspělých turistů a zbrzdila příliv těch,  kteří chtěli provozovat nenáročnou rekreační turistiku. Tomuto nepříznivému trendu chtějí čelit vytvořením nového oddílu, který by se věnoval pouze rekreační  turistice, zaměřenou na kulturně poznávací činnost.
Odbor turistiky TJ Rumburk měl v roce 1972 - 3 vedoucí turistiky, 2 cvičitelé turistiky a 1 instruktora cvičitelů. V odboru bylo 20 nositelů výkonnostních odznaků tříd (VT III. stupně - 15 členů, VT II: stupně - 2 členy, VT I. stupně - 3 členy). Dva členové odboru turistiky zastávali funkci v OV ČSTV - svazu turistiky: 
s. Tvrdík Vl. - metodik OV ČSTV . svazu turistiky, člen metodické rady OV ČTO, náhradník OV ČTO; Ulbich - člen OV ČSTV - svazu turistky, pracoval v komisi cykloturistiky.
Odbor turistiky uskutečnil 48 akcí. Členové ušli celkem 18 455 km.
Průměrná účast na akcích byla - 7 členů.
a) pěší turistika        - 8 dvoudenních výletů
        - 3 jednodenní výlety
        - 3 788 km

b)    cykloturistika    - 8 dvoudenních výletů
                    - 8932 km
        - naši členové se zúčastnili celostátní akce - 
          Českého kola a Mezimárodního 
          srazu přátelství v NDR, v 
          tomto roce jsme uspořádali 
          1. ročník cykloturistické 
          akce -  Lužické kolo
c)    vodní turistika    - 4 třídenní výlety
        - 1 čtrnáctidenní akci - splutí Hronu
        - 3467 km
d)    zimní turistka     - kromě lyžařských výletů 
         jsme se zúčastnili Jizerské 
         a zimního stanování na Sněžníku
        - 2267 km
TOM při odboru turistiky TJ Rumburk byl založen 10. dubna 1972, Díky dobrému vedoucímu s. Herkloce se oddíl rozrostl z pěti členů na 20.
Počet členů i jeho činnost mohla být ještě lepší materiální základna a kdyby měl oddíl vlastní klubovnu, kde by se mohl scházet. Činnost TOMu byla velmi dobrá. Oddíl uskutečnil 14 schůzek, 25 cvičebních hodin, 21 výletů a 2 putovní tábory - Českomoravská vrchovina a České středohoří. Celkem ušli - 2430 km.
Politicko-výchovná činnost i tak ideovým zaměřením výletů, Obzvlášť u členů TOM jsem se snažili prohloubit znalost - o našem kraji, ojeho historii, socialistické výstavbě a o revolučních tradicích dělnického hnutí v našem Šluknovském výněžku. Byl uzavřen závazek k získání titulu „Vzornýkolektiv”-
12 členů TOM získalo odznak 100 JKM. Členové odpracovali na pomoc městu 102 brigádnické hodiny a podíleli se na sběru odpadových surovin.
Dospšlíčlenové odpracovali 108 brigádnických hodin na opravě zábradlí a žebříků ve skalních útvarech na Tokáni, čímž zpřístupnili tuto oblast cestovnímu ruchu.
Závazek na rok 1973 - a) založit oddíl rekreační turistiky
- b) rozvinout činnost lyžařské turistiky
- c) navázat spolupráci se SSM a PO SSM a pomáhat jim při organizování 
      turistických akcí
- d) pokračovat v obnově zničených žebříků a zábradlí v okolí Tokáně a v 
      Kyjovském údolí 
- e) na počest Rumburské vzpoury uspořádat cykloturistickou akci - České 
      kolo - do nejsevernější obce ČSSR  
- f)  uspořádat 2. ročník cykloturistiké akce - Lužické kolo
Odbor turistiky TJ Rumburk měl tyto oddíly: odíl pěší turistiky, oddíl cykloturistiky a oddíl vodní turistiky.
Na výroční členské schůzi, které se zúčastnil i předseda OV ČSTV - s. Kliner, byl zvolen byl zvolen nový výbor odboru turistiky:                                                           Petr V                - předseda
                                  Berka J.    - místopředseda
                                  Čelková A.       - hospodářka
                                  Jelínek J.         - pěší turistika
                                  Herkloc            - TOM
                                  Tichý V.     vodní turistika
                                  Čelko J.     člen výboru
                                  Sláva B.     člen výboru
                                  Tvrdík Vl.     člen výboru
Výroční členská schůze se zúčastnilo 27 členů a 3 hosté. Na okresní konferenci byli zvoleni ss. Mysliveček a Jelínek.
V diskusi se hovořilo především o závazku k titulu vzorný kolektiv ČTO, o spolupráci s turisty NDR, o plnění výkonnostních tříd, o oddílu rekreační turistky, opráci s mládeží, o cykůloturistických akcích - 'Ceském kolu a Lužickém kolu, o různých besedách a dalších problémů, týkajících se naši činnosti.

1973
Výroční schůze OT Rumburk se konala 12.1.1974 v restauraci Jednoty v Kyjově. Zprávu přečetl za rok 1973 přečetl předseda - Petr V. Náš odbor byl poctěn titlulem Vzorný kolektiv ČTO - III. stupně. V tomto roce jsme rovněž úspěšně zajistili 2 celostátní cykloturistické akce - 3. ročník Českého kola -1. část a 2. ročník Lužického kola. Uspořádali jsme okresní jarnísraz turistů na Tanečnici. Kladně byly hodnoceny brigády našich členů na opravě značených cest v Kyjovském údolí, kde bylo odpracováno 78 hodin. Práce s mládeží již nebyla tak dobrá jako dřív. Hlavní příčina byla v nezajištění klubovny. Mládež se nemohla pravidelně pravidelně scházet a pak většina členůvyšla ZDŠ a odešla do učení či na studie a tím velice oslabila oddíl.
Několik našich členů pomáhalo při zajišťování pionýrského závodu branné zdatnosti. Naši členové Coller, Beneš a Čelková pracovali s mládeží v pionýrských oddílech. 4 členové prošli  školením cvičitelů mládeže a dospělých.
Odbor turistiky prováděl nadále pěší výkonnostní turistiku, rekreační pěší turistikum cykloturistiku a vodní tuirstiku. Stav členů byl (19 dospělých a 12 členů TOM).
Počet cvičitelůturistiky:    5 členů -     III. tř.
                                      2  -"-         II. tř.
                                      1  -"-          I. tř
cvičitel mládeže               1  -"-         II. tř 

V odboru bylo 12 členů nositelů výkonnostních tříd, z toho:
MVT                 - 1  
VT I. stupně        - 2
VT II. stupně           - 2
VT III: stupně    - 7
Zapojení našich členů ve vyšších orgánech ČTO:
Tvrdík:        člen  OV ČSTV - svazu turistiky - předseda
Ulbrich:        člen  OV ČSTV - svazu turistik
Mysliveček:    člwn OV ČSTV - svazu turistiky
V tomto roce odešel od nás s. Ulbrich (stěhoval se do Brna). Odbor v něm  ztratil jednoho z obětavých a svědomitých funkcionářů, Odbor turistiky uskutečnil v roce 1973 tyto akce:
a) pěší turistika                - 5 dvoudenních výletů
                    - 4 jednodenní výlety
                    - 1670 km
b) cykloturistika                - 3 dvoudenní výlety
                    - 1 desetidenní zápočtovou cestu I. stupně 
                                                                      NDR Duryňský les
                    - 1400 km
c) zimní turistika            - zimní stanování na Sněžníku
                    - zimní - lyžařská zápočtová        cesta I. stupně - 290 km

Závazek na rok 1974
1.Pokračovat ve spolupráci se SSM a PO SSM a pomáhat jim při organizování turistických akcí.
2.Pokračovat v obnově značených turistických cest - Tokáň, Kyjovské údolí.
3. Zajistit pomoc při pořádání okrasního jarního srazu mládeže ve Verneřicích.
4. Budeme pokračovat v soutěži o získání titulu Vzorný kolektiv ČTO - II. stupně.
5. Zajistíme 3. ročník cykloturistické akce - Lužické kolo.

Obsazení výboru turistiky: předseda         - Petr V.
              místopředseda             - Brka J.
              hospodářka        - Čelková A.
              pěší turistika        - Jelínek J.
              vodní turistika                - Tichý V.
              TOM                           - Herkloc J.
              členové výboru             -  Čelko J., Hána B., Tvrdík VI.

Výoční členské schůze se zúčastnilo 23 členů a 3 hosté.

Na VČS předal s. Tvrdík - předseda OV ČSTV - svazu turistiky s. Černému z OT TJ Spartak Jiříkov madaili OV ČSTV - za dlouholetou činnost v turistickém hnutí.

Konaly se akce ze čtyř přesunových prostředků  turistiky. Zimní turistiky - 5 výletů jednodenních, Pěší turistika - účast na okresním srazu turistů 24.3., 1 výlet jednodenní, 5 výletů dvoudenních, 1 výlet dvoudenní do NDR, 10ti denní putování v PLR - Kladsko. Cykloturistika - II. ročník České kolo I. do nejsevernější obce ČSSR ve dnech 5.-6. května 1973 při příležitosti 55. výročí Rumburské vzpoury. Sraz účastníků před sokolovnou. Organizační výbor: Manfred Ulbrich, Vladimír Tvrdík a Václav Petr. 1. etapa 90 km, 2. etapa 25 km. 8 denní cykloturistický výlet po NDR - Duryňský les. Vodácká turistiky - splutí Robečského potoka-Ploučnice 50 km, Jizery 100 km, Labe 127 km, 18ti denní vodácká akce - Divoká Orlice 78 km, Tichá Orlice 48 km, Spojená Orlice 30 km, Ohře 237 km, II. ročník vodácké plavby po Kamenici.
Odbor turistiky měl také oddíl mládeže TOM, který uskutečnil 6 výletů jednodenních, 4 výlety dvoudenních a jeden výlet do NDR.
Celkem bylo za rok 22 akcí: 5 jednodenních a 17 dvoudenních a vícedenních výletů.

1974        
Výroční členská schůze se uskutečnila:

Dne 12. ledna se konala výroční členská schůze  v restauraci v Kyjově. Podle plánu činnosti se konaly tyto turistické výlety: Pěší turistika: 3 výlety jednodenních, 7 výletů dvoudenních, jeden dvoudenní výlet do NDR, účast na Zimním stanování na Děčínském Sněžníku.
Vodácká turistika: splutí těchto řek Nisa 35 km, Ploučnice 40 km, Kamenice -Jizera 110 km, účast na III. ročníku VTJZ na Kamenici, Labe - Bad Schandau 50 km.
Cykloturistika: Výlet od 21.-30. června v Polsku bylo ujeto celkem 720 km. Dvoudenní výlet v NDR a bylo ujeto 145 km. III. ročník Lužické kolo konané ve dnech 24.-25. srpna 1974. Vedoucí akce Vladimír Tvrdík. Start sokolovna Rumburk. 1. etapa vedla do NDR a druhá vedla po ČSSR.
Lyžařská turistika: konal se jeden výlet
Každou první středu v měsíci se konala členská schůze v „Sokolovně“ v Rumburku.
Celkem bylo za rok 22 akcí: 5 výletů jednodenních a 16 výletů dvoudenních a vícedenních.

1975
Výroční členská schůze se uskutečnila 11.1.1975. Zprávu o činnosti za rok 1975 přečetl předseda odboru turistiky s. Petr V.
Činnost byla prováděna podle celoročního plánu. Jarní období bylo pro násvelmi úspěšné. Výletů se zúčastňovala vždy nadpoloviční většina členů našeho odboru. Celostátní zimní srazu na Jizerce se zúčastnili 3 členové, okrasního jarního srazu TOM ve Verneřicích se zúčastnilo 8 členů spolu s naším TOM
Mírového pochodu do bývalého koncentračního tábora Rabštejn se zúčastnilo 25 členů - TOM a dospělí. Tímto pochodem uctil náš odbor památku všech bojovníků proti fašismu. Celá další naše práce se v jarním období soutředila na přípravu a úspěšné zvládnutí dvou hlavních akcí roku 1974 - Lužického kola a zápočtové  cykloturistické cesty I. stupně „K Baltu”. Cyklloturistická akce k Baltu se zúčastnilo 5 členů a 5 členů z různých oddílů v Čechách. Cesta Polskem dlouhá 800 km vedla historickými místy a místy bojů našich polských přátel a Sovětské armády proti fašismu. 3. ročník Lužického kola se zúčastnilo 70 osob, letos naše kola  zamířila do CHKO Labské pískovce v ČSSR i do NDR. Jediným stínem této akce bylo nedokonalé ubytování našich hostů v Rumburku.
Druhá polovina roku nebyla v naší činnosti již tak úspěšná. Z 9 připravovaných akcí se uskutečnily pouze 4. U některých našich členů se projevila značná roztříštěnost zájmů, u jiných pracovní zaneprázdnění. Svou roli sehrála rovněž počasí, které nám letos příliš nepřálo. Na VČS byl kritizován hlavní výbor TJ Rumburk, který nesplnil naše pořadavky. Ani výbor odboru turistiky nebyl však bez chyby - nezúčastňoval se výborových schůzí hlavního výboru TJ Rumburk.
Jedním hlavním bodem v závazku na rok 1975 bylo navázat spolupráci s turisty NDR z oblasti ZItau.
VČS se zúčastnilo 20 členů a 5 hostů.


Plán činnosti na tento rok byl takový: v pěší turistice se uskutečnily 2 výlety jednodenní a 17 výletů dvoudenních a vícedenních. 1 výlet do NDR, a účast na 9. ročníku Zimního stanování na Děčínském Sněžníku. V cykloturistice se uskutečnila zápočtová cesta 1. stupně obtížnosti při které bylo ujeto 580 km. Uskutečnil se I. ročník pochodu Labskými pískovci - Stezkami
Rudých horolezců. Organizační provedení: OT TJ Lokomotiva Děčín.
Členské schůze se konaly každou středu před plánovaným výletem v „Sokolovně“ v Rumburku.

1976
Výroční členská schůze se uskutečnila se konala 10.1.1976 v Kyjově. Zprávu o činnosti za rok 1975 přednesl úředseda s. Petr V., ve které se hovořilo o úspěších i méně zdařilých akcích v loňském roce.
První naší velkou  akcí v roce 1975 byo zajištění a provedení „Jarního srazu TOMu” spolu s odboryturistiky TJ Jiříkov a TJ Šluknov. Tohoto srazu na Dymníku u Rumburku se zúčastnilo celkem 60 dětí z celého okraesu. Mírového pochodu do bývalého koncentračního tábora Rabštejn se nezúčastnila mláděž našeho odboru z důvodu velmi nepříznivého počasí. Účast zajistilo 5 našich členů z řad dospělých.
Dále náš odbor zajišťoval společně s OT TJ Varnsdorf okrasní sraz TOMu při  okrskové spartakiádě ve Varnsdrofu. Nemalou zásluhu na dobrém průběhu ZTZM při této slavnosti měl s. Procházka s naším oddílem TOM. V tomto ZTZM soutěžili společně jako členové TOMů, tak i pionýři z našeho okrasu. Většinu předních míst obsadili členové TOMu a pionýři z Rumburku. V červnu zahišťoval náš odbor Severočeskou cykloturistickou větev Varnsdorf - Praha k celostátní spartakiádě.Tato jízda byla důstojným vyvrcholením celé naší činnosti k celostátní spartakiádě. V rámci 30 výročí osvobození náš odbor uspořádal cykloturistickou akci „Po stopách osvoboditelů” Slovenský ráj - Bardějov - Svidník - Dukla, kterého se zúčastnilo 7 členů. Prohlédli jsme si místa těžkých bojů. Navštívili jsme památky ve  Svidníku a Dukle.
Na počátku roku 1975 pracovali s mládeží ss. Procházka, Čelková a manželé Herklocovi. Procházka vedl oddíl TOM ve 2. ZDŠ, manželé Herklocovi mládež na gymnáziu a Čelková Jiskry na ZDŠ v Jiříkově. Bohužel v průběhu roku nám odešli manželé Herklocovi a Procházka - do jiných okresů. Vyvstala naléhavá potřeba tyto soudruhy nahradit. Podařilo se nám pouze obsadit místo vedoucího TOM na 2. ZDŠ. Stal se jím s. Coller. Odbor Turistiky prováděl svou činnost podle celoročního plánu. Prováděli jsme  pěší, vodní turistiku a cykloturistiku. Stav členů byl 35 (23 dospělých a 12 mládeže). Zapojení našich členů ve vyšších orgánech: 
Tvrdík- předseda OV ČSTV - svazu turistiky
 Mysliveček - člen OV ČSTV - svazu turistiky
Náš odbor uskutečnil v roce 1975 5 jednodenních a 6 vícedenních výletů.
Zúčastnili jsme se zimního stanování na Sněžníku.
V cykloturistice byly pořádány 3 hlavní akce: hvězdicová jízda k celostátní spartakiádě, Lužické kolo - tentokrát Za Lužickými Srby a „Po stopách osvoboditelů Slovenský ráj - Dukla.
Vodní turistika:                              Po Labi - Děčín- Königstein (tam i zpět)
                    Vltava    - Lenora - Týn nad Vltavou
                    Lužnice  - Suchdol - Bechyně
                    Labe      - Děčín - Drážďany (tam i zpět)
Abychom lépe poznali nám blízkou oblast Labských pískovců i ze strany našich přátel v NDR, tak jsme navázali přátelský styk s odborem Žitavských turistů, kteří nás s touto jejich oblastí blíže seznámí při jejich výletech a my naopak zase při našich výletech.
Poprvé náš odbor uskutečnil společné ukončení úspěšného roku naší činnostu na chatě Luž ve Světlé pod Luží. Tohoto rozloučení s činností v roce 1975 se společně s námi zúčastnili rodinní příslušníci.
Na VČS byl zvolen nový výbor odboru turistiky: 
                          předseda                                 Petr V.
                                                          místopředseda                    Berka J.
                                                          hospodářka            Čelková
                                                          pěší turistika            Jelínek J.
                                                          cykloturistika            Havlíček M.
                                                          vodní turistika            Beneš E.
                                                          TOM                Coller
                                                          členové výboru:        Čelko J.
                                                                        Tvrdík Vl..
    Výroční členská schůze se konala v restauraci v Kyjově. Konaly se akce ve dvou  turistikých přesunech. Pěší turistika: 2 výlety jednodenních, 5 výletů dvoudenních, účast na dálkovém pochodu Líšenské pochody Českým rájem. Účast na 10. ročníku Zimního stanování na Děčínském Sněžníku. Uskutečnil se 10ti denní pěší přechod Nízkých Tater. Vodácká turistika: splutí řek Berounky spolu s vodáky z TJ Slaný a TJ Beroun. splutí Kamenice - Jizera 60 km, Nisa 35 km, Vltava 140km. Vodácké akce vedl Eduard Beneš.

1977
Výroční členská schůze se uskutečnila:

Dne 8. ledna se konala výroční členská schůze OT TJ Rumburk v restauraci v Kyjově. V roce se konaly akce ve třech přesunových skupinách. V pěší turistice Byly 4 výlety jednodenních, 4 výlety dvoudenních, 1 výlet do NDR. Účast na 4. Jarním srazu na Jitrovníku. Dne 8. října se uspořádal I. ročník dálkového pochodu Za nejsevernější chalupou  na počest 60. výročí VŘSR a 20. výročí ČSTV. Start v Rumburku. Trasy 50 a 25 km. Start 25 km ve Středních Mikulášovicích ve škole. Noclehy v Rumburku a Mikulášovicích
Od 17.-26. 6. se uskutečnil přechod Vysokých Tater. Zimní stanování na Děčínském Sněžníku
Vodácká turistika: splutí Jizery bylo ujeto 98 km, Ploučnice bylo ujeto 34 km a splutí Hornádu. Cykloturistika Krajské kolo ZTZM v areálu koupaliště ve Varnsdorfu a VI. ročník Lužické kolo třemi státy na kole konané ve dnech 27.-28. srpna 1977. Vedoucí akce Tvrdík Ubytování ve vlastních spacích pytlích ve školách v Harrachově a Zgrzelci.  Start v Harrachově 80 a 60 km

1978
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Výroční členská schůze se konala 7.ledna. v restauraci v Kyjově. Na akci pěší turistiky byly 2 výlety jednoden-ních, 7 výletů dvoudenních a jeden výlet do NDR.
Dne 7. října 1978 se konal II. ročník dálkového pochodu Za nejsevrnější turistickou značkou ČSSR. Start v Rumburské Sokolovně informace podá Coller. Vedoucí pochodu Monika Zimmerová, značení Coller  Trasy 50 a 25 km. Noclehy v tělocvičně.
V cykloturistice se jelo po Moravě - Polsku - a Slovensku a najelo se 552 km. Pořádal se také VII. ročník Lužické kolo ve dvou etapách. Schůze se pořádaly před plánovaným výletem vždy ve středu v „Sokolovně“ v Rumburku.

1979
Výroční členská schůze se uskutečnila:

Plán činnosti: V letošním roce se nekonala výroční členská schůze. 
14. 3. se konala členská schůze v „Sokolovně“ v Rumburku a vedl jí p. Coller.
Ve dnech od 16.-19.2.1978 absolvoval Berka Jaroslav Oblast Čechy-Jizerské hory ZC III. stupně obtížnosti v lyžařské turistice
V pěší turistice byly 2 výlety jednodenní, 5 výletů dvoudenních, dva výlety do NDR. I, ročník vysokohorské turistiky na Šternberku. Okresní sraz turistů a zahájení 100 jarních kilometrů - Karlovo Údolí. V. ročník pochodu proti toku Křinice a I. ročník Memeriálu Vl. Tichého a Vl. Svobody., který se konal ve dnech 21.-26. srpna 1979. Pořadatel TJ Rumburk.
8. ročník Lužické kolo dvěma státy  NDR a ČSR. 25.- 26. srpna 1979. Vklad při prezentaci 5.- Kčs. Předseda OTTJ Rumburku. Coller a Předseda OV ČSTV Děčín Vl. Tvrdík
Spartakiádní putování mládeže pořádané na počest Celostátní spartakiády 1980 pořadatel OT TJ Spartak Jiříkov. III, etapa od 29. a 30. září 1979.
6. října 1979 II.  ročník Dálkového pochodu Za nejsevernější chalupou ČSSR pořádaný na počest 35. výročí Slovenského národního povstání. Start kluziště v Mikulášovicích Vedoucí pochodu Bohuslav Čáslavský. Značení Monika Zimmerová. Trasy 50 a 30 km  Noclehy v sokolovně Mikulášovice.
V tomto roce byly 4 brigády na pomoc značkařům při čištění cest.
Vodáci v letošním roce spluli Hron za vedení Bohouše Čáslavského.
Za rok se konaly jen 7 členských schůzí.
VIII. ročník Lužického kola - dvěma státy ve dnech 25.-26. srpna 1979. Sraz u hraničního přechodu Varnsdorf. Ubytování v ubytovně mládeže v Panschwitz-Kukau ceny noclehu 4,60 marky. Trasy 70 a 75 km.

1980
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Dne 5.1.1981 se konala výroční členská schůze ve Velkém Šenově „Lidový dům“. V roce 1980 absolvoval Berka Jaroslav v oblasti Čechy-Jizerské hory zápočtovou cestu III. stupně obtížnosti v pěší turistice a oblasti SR- Vysoké Tatry ZC III. stup. obtížnosti. v pěší tur. 
V pěší turistice byly tyto akce: 6 výletů jednodenních, 4 výlety dvoudenní, účast na Jarním srazu turistů, který se konal na Ostrém u Benešova nad Ploučnicí. Dne 10. května se uspořádal I. ročník Stezka odvahy pro rodiny s dětmi do 6ti let. sraz účastníků byl v Kyjově u restaurace od 9.00 - 11.00 hod. Startovné 5.- Kčs. Délka trasy 2 km. Odměna medaile a diplom.
VI. ročník turistického pochodu (tentokrát po toku Křinice) 22. - 24. srpna 1980 a II. ročník Memoriálu Vlasty Tichého.
4. října 1980 IV. ročník dálkového pochodu Za nejsevernější chalupou nebo Za nejsevernějším pískovcem ČSSR na počest Československé spartakiády. Vedoucí pochodu Monika Zimmerová. Značení trasy Coller a Jiří Stehlík. Trasy 50, 30 a 20 km. Start na kluzišti v Mikulášovicích. Ubytování v sokolovně  Mikulášovice.
I. Zimní stanování na Dymníku 13.-14. prosince 1980 TJ Rumburk odbor turistiky Hlavní pořadatel Bohuslav Čáslavský. Hlavní výbor TJ Rumburk odbor turistky.
IX. ročník Lužické kolo ve dnech 23.-24. srpna 1980. Pořadatel odbor turistiky Rumburku. Vedoucí akce Tvrdík. Ubytování ve spacích pytlích ZDŠ Rumburk ul. Tyršova. Start před ZDŠ Trasy 80 a 40 km.   
Uskutečnil se přechod Malé Fatry a Vysokých Tater
II. ročník memoriálu Vlasty Tichého dne 22.-24. srpna 1980. 
Lužické kolo - ČSR a NDR - 9. ročník pořadatel OTTJ Rumburk - (Labské pískovce západní část). Schůze se konaly v „Sokolovně“ v Rumburku

1981
Výroční členská schůze se uskutečnila:

Výroční členská schůze se konala 10. ledna 1981 v restauraci  Dolní Křečany. V pěší turistice byly tyto výlety 5 jednodenních, 3 dvoudenní a jeden výlet do NDR. V. ročník dálkového. pochodu. Za nejsevernější chalupou nebo Za nejsevernějším nádražím. Start 10. října 1981. Start a cíl v Rumburku ZŠ Gottwaldova ulice. Vedoucí pochodu Jiří Stehlík. Značení Coller. Trasy 50 a 25 km. Noclehy v tělocvičně ZDŠ Rumburk.
Autobusový zájezd Jeseníky 81 - TJ Rumburk, ved. Vl. Coller.
V cykloturistice  se uspořádala expedice do Jižních Čech. Lužické kolo - ČR a NDR - 10. ročník TJ Rumburku. ved. Vl. Tvrdík MT. 29.-30. srpna.

1982
Výroční členská schůze se uskutečnila


Výroční členská schůze se konala v rest. v Dolních Křečanech a vedl ji L. Coller.
Dne 10. února se konala členská schůze v Sokolovně v Rumburku. a vedl ji V. Petr. Dne 3. června se konala členská schůze, kterou znovu vedl L. Coller. V pěší turistice byly tyto výlety: 3 jednodenní, 7 dvoudenních. 
III. ročník Stezky odvahy konaný dne 9. května 1982 byl zařazen do krajského kalendáře Prezentace na nádraží v Panském. Délka trasy 5 km. Cíl na koupališti na Vlčí Hoře.
17. - 27. července pěšky a na kole - autobusový zájezd Šumava - TJ Rumburku., ved. Vl. Coller. 
Zájezd do Chlumu u Hradce Králového.
VI. ročník dálkového pochodu Za nejsevernějším výběžkem ČSSR Pořadatel TJ Rumburk. Start dne 2. října 1982 v Jiříkově. Vedoucí pochodu Petr Václav Stavitel trati Tůma Miroslav a Čáslavský. Značení Stehlík Trasy 50, 30 a 15 km.
Dále byly dvě brigády: jedna byla v Kyjovském údolí a druhá byla v okolí Tokáně Úzké schody. V cykloturistice byl jeden výlet po Šluknovském výběžku. 
14.11. Výlet přes Fukov. Mám fukovský fejeton, nalepit do kroniky.

1993
Zpráva o činnosti OT TJ Rumburk za rok 1983


Výroční členská schůze se konala 8.1. v restauraci „Hvězda“ v Rumburku. 
V tomto roce se uskutečnily tyto akce: Pěší turistika: 2 výlety jednodenních, 4 výlety dvoudenních, Okresní sraz turistů, Brtnické ledopády, účast na Líšenských pochodech. Výlet 9ti denní po Beskydech
4. ročník Memoriál Vlasty Tichého. Dvoudenní výlet v Německu.
Celostátní akce VII. ročníku dálkového pochodu Za nejsevernějším výběžkem pořádaný na počest 66. výročí VŘSR a 35. výročí založení n.p. Stap. Den konání 1. října 1983. Noclehy ve vlastních spacích pytlích Start a cíl ZK ROH Vilémov. Trasy 50, 30 a 15 km.
Štěpánský tajný výlet. 2 brigády na úpravě turistických cest.
Vodní turistika: splutí Ohře 208 km. Cykloturistika: od 9.6. -19.6. se konala akce Za Slovenskými přehradami. Lyžačská turistika: bylo 6 výletů a 1 etapový přejezd Krušných hor.
Schůze se konaly vždy ve středu před výletem v „Sokolovně“ v Rumburku.

    Náš odbor turistiky měl v roce 1983 28 členů dospělých.

Složení výboru OT: předseda Petr Václav
            org. prac. Berka Jaroslav
            pokladník Engl Jan
            pěší tur. Habenicht Manfred
            cyklo tur. Havlíček Miloš
            vodní tur. Grösser Jan
            člen Čelko Josef
Členské schůze se konaly pravidelně jednou za měsíc. Těchto schůzí se zúčastňovalo průměrně
8 členů.
Náš odbor má jednoho cvičitele III. třídy. Rovněž 5 nositelů III. výkonnostní třídy. Bylo splněno
5 zápočtových tříd. Máme jednoho značkaře IV. třídy.
Za rok 1983 bylo uskutečněno dle plánu činnosti 20 akcí.
Z toho počtu bylo: 5 pěších výletů jednodenních
           6 pěších výletů vícedenních
           1 účast na jarním turistů v Děčíně
           1 4. roč. Stezky odvahy pro děti
           1 5. roč. memoriálu Vlasty Tichého
           1 7. roč. DP Za nejsevernějším výběžkem
           1 akce dovolená Beskydy
           1 akce zimní stanování na Hvězdě v Broumovských stěnách
           1 akce splutí Ohře
           2 brigáda na pomoc značkařům
   Celkový počet dní na těchto akcích představuje 41. Zúčastnilo se jich celkem 120 členů a 99 rodinných příslušníků. Bylo celkem našlapáno 324 km našimi členy a 1456 km rodinnými příslušníky. Na vodě bylo bylo  ujeto 1220 km.

Politicko výchovná práce
   Náš odbor soutěžil o vzorný titul, bohužel pro několik nesplněných bodů jsme nemohli požádat o obhájení tohoto titulu
Propagaci v tisku nám zajišťuje naše bývalá členka s. Zimmerová, která bude náš odbor v tisku propagovat.

Veřejně prospěšná činnost.
   Náš odbor v minulém roce provedl několik akcí pro širokou veřejnost i když ostatní akce, které pořádáme jsou veřejné.
Byly to: Stezka odvahy pro rodiče s dětmi do 6ti let. Zúčastnilo se jich 144 dětí s rodiči
    Dálkový pochod Za nejsevernějším výběžkem ČSSR byl to již 7. ročník. Zúčastnil se ho široká     veřejnost Rumburska, ale i pochodníci z daleka. Účast byla 250 pochodníků.
    5. ročník memeriálu Vlasty Tichého je oblíben a zúčastnilo se ho 45 členů a příznivců.
Celkem bylo na těchto akcích zúčastněno 70 pořadatelů a bylo odpracováno 452 brigádnických hodin

   V minulém roce byla splněna velká většina akcí, které jsme měli v plánu činnosti. Na této činnosti se bohužel zúčastňovalo stále méně našich členů. Některým z nás se nelíbí malá účast na výletech a někdy i změna plánu
   V minulém roce jsme získali několik nových členů členská základna se nám stále snižuje. Obracíme se na vás na všechny abyste pomohli tento nedobrý stav řešit, tím, že každý se bude snažit přivést nové členy do našich řad.
   Musíme poděkovat za vydatnou pomoc n. p. Stap Vilémov, který nám na loňský DP zajistil a financoval vytištění propogačních letáků a vlastních propozic a propůjčení klubu pracujících. na DP. Neocenitelnou pomoc nám rovněž poskytla naše bývalá členka a zaměstnankyně s. Zimmerová na které ležela veliká část zajištění DP.
   Naše poslední akce v loňském roce - Štěpánský výlet se nám velmi vydařil. Ačkoliv to byla první akce tohoto druhu sešlo se nás celkem 41. Z tohoto si musíme brát příklad, jak lze podchytit i ostatní, kteří nejsou našimi členy.

1984
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Dne 7.1. se konala Výroční členská schůze v restauraci na Vlčí Hoře.
V tomto roce se konaly tyto akce:
Pěší turistika: 4 výlety jednodenních, 4 výlety dvoudenních, 1 výlet do NDR, Novoroční výšlap na Luž.  Účast na Zimním stanování na Vlčí Hoře pořádal OT TJ Krásná Lípa, Brtnické ledopády. Okresní sraz turistů ve Varnsdorfu.
V. ročník Stezky odvahy konaný dne 5. května 1984. Prezentace na nádraží v Brtníkách. Délka trasy 7 km. Cíl koupaliště Vlčí Hora. Účast na Líšenských pochodech Českým rájem. 
Od 8.6 - 17.6. přechod Velkou Fatrou a 4 denní přechod Slovenským rájem. Memoriál Vlasty Tichého.  
VIII. ročník dálkového pochodu Nejsevernějším výběžkem ČSSR. Pořadatel TJ Rumburk odbor turistiky. Start a cíl ZŠ, ul. Gottwaldova Trasy 50, 35 a 15 km. Vedoucí pochodu Václav Petr. Stavitel tratí Miroslav Tůma. Nocleh v ZŠ Rbk.
Trénink na zimní stanování a Tajný Štěpánský výlet.

1985
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Výroční členská schůze se konala 5.1. v restauraci na Vlčí Hoře.
V tomto roce se konaly tyto turistické akce:
Pěší turistika: Novoroční výstup na Tanečnici, účast na Zimním stanování na Vlčí Hoře,3 výlety jednodenních, jeden výlet do NDR - Žitavské pohoří, účast na Jarním srazu turistů v Krásné Lípě, okresní akce, 6. ročník Stezka odvahy OTTJ Rumburku, účast na celostátní akci Líšenské pochody Českým rájem, memoriál Vlasty Tichého, IX. ročník Za nejsevernějším výběžkem, Štěpánský tajný výlet.
Lyžařská turistika: 14.-17.2. přejezd Jizerských hor. výkonnostní turistika.
Vodácká turistika: splutí Sázavy.
Cykloturistika: přejezd Jižní Moravy a Jižních Čech.

1986
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Výroční členská schůze se konala 18.1. v restauraci na Vlčí Hoře, kterou zahájil předseda V. Petr.
Konané turistické akce:
Pěší turistika: bylo 13 výletů jednodenních, 8 výletů dvoudenních, jeden výlet do NDR - Saské Švýcarsko, Novoroční výstup na Tanečnici s vařením česnečky a táborákem, Brtnické ledopády, účast na jarním srazu turistů a zahájení 100 jarních kilometrů. VII. ročník Stezky odvahy, účast na 4. ročníku tur. pochodu Severní stopou v D. Poustevně, na Líšenských pochodech Českým rájem, memoriál Vl. Tichého, účast na dálkovém pochodu Skalními hrádky Labských pískovců, účast na pochodu Stezkami Rudých horolezců, pořádaným TJ Lokomotiva Děčín, 
X. a poslední ročník  Za nejsevernější chalupou ČSSR Pořadatel TJ Spartak Mikov Mikulášovice. Noclehy v nové tělocvičně Mikulášovice střed. Start a cíl v Mikulášovicích. Trasy 50, 35 a 15 km. Program po pochodu se konala  v KP ROH Mikulášovice taneční zábava + slavnostní zakončení celého pochodu. Den konání 4. října 1986.
V tomto roce se konalo školení na cvičitele IV. výkonnostní třídy v Jablonci nad Nisou, kterého se zúčastnili tito členové našeho odboru: R. Prokopec a P. Richter.
Štěpánský tajný výlet a Trampský Silvestr na Vlčí Hoře.
Cykloturistika: Jarním děčínskem 90 km, vedl Miloš Havlíček a jízda Rumburk Bakov n. Jizerou.
Lyžařská turistika: Lužické hory vedl Berka a bylo ujeto 15 km, Šluknovskem a vedl M. Havlíček a bylo ujeto 30 km. Výkonnostní akce  přejezd Jizerských hor 130 km.
Soutěž o nejaktivnější odbor turistiky na okrese získal odbor OTTJ Rumburk.

1987 
Výroční členská schůze se uskutečnila:17.1. se konala výroční členská schůze v rest. na Vlčí Hoře.
Ve dnech od 20.-26.6.1987 absolvoval Berka Jaroslav Oblast Čechy - Morava ZC III. obtížnosti v cykloturistce
Soutěž o nejaktivnější odbor okresu v r. 1987: vyhodnocení provedl předseda OV pan Smrž, pořadí:     
    1.) OTTJ Rumburk           949,6 bodu
    2.) OTTJ Krásná Lípa       390    bodu
    3.) OTTJ Kablo Děčín      312    bodu
    4.) OTTJ Spoza Šluknov   626    bodu       

1988
Výroční členská schůze se uskutečnila:


V tomto roce se konaly tyto akce:
Pěší turistika: 19 výletů jednodenních, 17 letů dvoudenních 9. ročník Stezky odvahy uspořádal dne 7. května odbor turistiky TJ Rumburku. pro rodiče s dětmi. Start byl v Brtníkách u žel. zastávky. Trasa měřila 6 km a vedla přes Havraní kámen, Dlouhý roh, údolím Panského potoka přes Plačtivé kameny do Vlčí Hory. Na trasu, kde byly 3 kontroly se vydalo za nádherného počasí 254 dětí a 137 dospělých.
V cíli byl zapálen táborák, byl podáván horký čaj a šťáva a všem účastníkům hrála trampská skupina Širák z Jiříkova.
Za svůj výkon byly děti odměněny diplomem, bonbóny a děti do 10 let pěknou dřevěnou medailí. akce se všem líbila
Ve dnech od 19.-26.6.1988 absolvovali naši turisté v oblast Jižní Čechy ZC III. stupně obtížnosti v cykloturistce. V počtu 14 účastníků.
Ve dnech od 27.-30.7.1988 absolvoval v oblasti SR- Roháče Berka Jar. ZC III. stupně obtížnosti v pěší turistice.
Dne 28.-30. 10. se konalo školení cvičitelů III. třídy, kterého se zúčastnili z našeho odboru R. Prokopec a M. Zimmerová. Doškolování bylo o týden později od 4.-6. 11.Úspěšně složili zkoušky a stali se cvičiteli 3 třídy.
Dne 8.11. se plnily na stadionu v Rumburku disciplíny pro odznak PPOV a plnili jej tito turisté. Muži: Svoboda Oldřich, Havlíček Miloš, Prokopec Rudolf, Berka Jaroslav, Petr Václav a Škoda Zdeněk. Ženy: Škodová Lenka a Zimmerová Monika.
Plnily se tyto disciplíny: sprint na 100 metrů, vytrvalostní běh na 1500 metrů, hod granátem, šplh bez přírazu a plavání. V krytém plaveckém bazénu došlo k takové příhodě, že Radnsovi vypadli zuby při plavání.
V tomto roce vykonal náš člen Olda Vladyka náročnou přechod Československé republiky, ze Slovenského Čopu do Aše, za 21 dní.

1989
Výroční členská schůze se uskutečnila:


Dne 18.3.1989 byl jarní sraz turistů, kterého se náš odbor při TJ Rumburk účastnil v hojném počtu, asi okolo 20ti turistů. V úvodním proslovu vystoupila také členka Okresního výboru turistiky v Děčíně paní Knoblochová a také známý turista, cvičitel a horolezec pan ing. Bienert ze Šluknova. V programu vystoupila naše trampská skupina ŠIRÁK. 
Ve dnech od 17.-23.6.1989 absolvovali naši turisté v oblasti Čechy - Vých. Čechy zápočtovou cestu III. stupně obtížnosti v cykloturistice.

1990
Výroční členská schůze se uskutečnila:


    Výroční schůzi na Vlčí Hoře konanou dne  19.1.1991, kterou zahájil předseda Václav Petr. Hodnocení  za uplynulý rok přečetla Lenka Škodová. Začala hodnocením členských schůzí, které se konaly každý čtvrtek v měsíci v restauraci v Dolních Křečanech. Účast na těchto schůzích byla velmi dobrá v průměru 21 členů. Zvláštního  uznání dostali ti členové naší turistické party. kteří na schůze přijížděli ze vzdálenějších míst - Jiříkova, Vlčí Hory, Mikulášovic.
    Počet plánovaných akcí byl celkem 40, z toho 17 akcí vícedenních. Neproběhly 4 plánované akce. Naproti tomu se však uskutečnily některé turistické akce, které nebyly vůbec plánovány a zrodily se z momentálního podnětu.
Pěší turistika - celkem 17 akcí našlapáno 4 263 km.
    Začali jsme Novým rokem - výstupem na Tanečnici a vařením tradiční „česnečky“, a pokračovali jednodenními i vícedenními akcemi pěší turistiky, jako na příklad Brtincké ledopády, Českolipsko, Jablonné v Podještědí, Český ráj, Bradlecká Lhota, Jizerské hory, Šluknovsko, Krušné hory, Pieniny, Líšenské pochody a jiné.
Ve dnech od 7.-17.7.1990 absolvoval Rudolf Prokopec zápočtovu cestu II. stupně obtížnost v pěší turistice.
Cykloturistika - celkem 4 akce - bylo ujeto 3.525 km.    
    Ve dnech od 15.-21.6.1990 absolvovali naši turisté zápočtovou cestu III. stupně obtížnosti v cykloturistice, uznána 23.10. 1991
Vodácká turistika - celkem 5 akcí a ujeto 1.584 km.
    Z toho splutí Jizery 2x, dále splutí Sázavy, Vltavy a Dunajce. Též proběhla odtížená vodácká expedice do SSSR na Dálný východ, které se zúčastnila naše členka Monika Zimmerová.
Lyžařská turistika - celkem 3 akce a ujeto 520 km.
    V Brtnickém údolí na Piketu se konal vzpomínkový výlet na počest Vlasty Tichého s účastí 60ti turistů.
    Pro veřejnost byl uspořádán 11. ročník oblíbené akce „Stezka odvahy“, které se zúčastnil rekordní počet 550 dětí a dospělých - našlapáno 3.300 km.
    Uskutečnilo se také promítání diapozitivech filmů v klubu Mikulášovice.
Náš člen Ruda Prokopec se zúčastňoval za  Klub českých turistů Rumburk dálkových a etapových pochodů Benešovská rokle 50 km, Zlatá stezka 50 km, Okolo Čech - východočeská větev 416 km, dále se zúčastnil lyžařského Krakonošova běhu na 50 km. Za vzornou reprezentaci  klubu mu patří tak jako všem členům, kteří se věnovali turistické činnosti a jejímu organizování - náš dík a uznání!
    Během roku bylo na nás, abychom požádali o přejmenování a samostatnou registraci našeho dosavadního odboru turistiky TJ Rumburk na Klub českých turistů. Od 1.11.1990 se jmenujeme Klub českých turistů - Rumburk a byli jsme registrováni na ústředí v Praze pod číslem 33004.
    Řídili jsme se podle směrnic našeho ústředí a jsme nadále jako KČT v ČSTV TJ Rumburk, který však již není jednotnou tělovýchovnou organizací, ale dobrovolným sdružením samostatných svazů a klubů. Z tohoto spojení však vzniklo spousta nejasností a do dnešního dne není vše vyřešeno. Máme uzavřít s TJ Rumburk smlouvu o vzájemných vztazích. Ani nám, ani TJ není stále jasná otázka placení členských příspěvků. Prozatím jsme to tedy řešili tak, že členské příspěvky TJ chceme zaplatit z našeho rozpočtu na rok 1991. Podotýkám však, že rozpory vzniklé dvojím členstvím v KČT a TJ Rumburk budeme řešit dodatečně a je docela možné, že z těchto důvodů dojde k odtržení od tělovýchovné jednoty a osamostatněním našeho Klubu českých turistů Rumburk.
Na této schůzi byl zvolen nový výbor KČT Rumburk na další období. Celkem bylo zvoleno do tohoto výboru 7 členů v tomto složení:
Předseda: Václav Petr
Jednatelka a hospodářka: Vlasta Škodová 
Propagace: Lenka Škodová
Zapisovatel: Jaroslav Berka 
Další  členové: Rudolf Prokopec (též delegát pro OV  Děčín)
              Jaroslav Mucha 
              Hugo Eminger  (též delegát pro OV Děčín)
              Květa Stehlík byl pověřen vedením skladu a Petr Richter určen kronikářem oddílu.

    

 1991
     V letošním roce vyšel z našeho KČT návrh na otevření turistického pěšího přechodu v Zadní Doubici. Psalo se na celní správu do Varnsdorfu od které jsme obdrželi dopis v němž nás odkazovali na jinou instituci.
    Výroční členská schůze se konala dne 18.1.1992 v restauraci Dolní Křečany. Zahájil ji předseda našeho klubu Václav Petr. Zprávu o činnosti našeho KČT za rok 1991 přečetla Lanka Škodová.
    Pro rok 1991 byl jako obvykle vypracován a vytištěn plán činnosti našeho KČT Rumburk. Dle plánu byly každý první čtvrtek v měsíci pořádány členské schůze zde v restauraci Dolní Křečany, kde o nás zvláště od té doby, kdy převzal restauraci pan Valenta bylo, vždy dobře postaráno. Vzhledem k tomu, že máme dosti členů z jedné vesnice a dvou měst a i z jiných vzdálenějších míst, byla účast na této schůzi (v průměru 20 členů) - velmi dobrá! V roce 1991 bylo celkem naplánováno 34 akcí, které se všechny, až na nějaké změny také uskutečnily. Některé se zrodily po dohodě na schůzích. Několik statistických údajů o akcích: 
    Pěší turistka - 6dvoudenní výletů, kterých se účastnilo 36 turistů a bylo nachozeno 1.092 km. Jednodenní výlety - 15 akcí a účast 360 turistů  nachozeno 2.160km. Na Stezce odvahy pro rodiče s dětmi bylo 230 dětí a 130 dospělých, nachozeno 2.160 km. Celkem tedy bylo za rok nachozeno 8.148 km. 
    Z výletů na kole - cykloturistika - 4 akce, s účastí 27 cykloturistů a  bylo ujeto 1.375 km. Ve dnech od 15.-21.6.1991 absolvovali naši turisté zápočtovou cestu III. stupně obtížnosti v cykloturistice. Účastníci: Prokopec R., Berka J., Berková S. a Peňáz J. Uznána 23.10.1991 klasifikátorem Collerem.
V rámci lyžařské turistiky proběhly 2  akce: dálkový běh Jizerská padesátka a přejezd Jizerských hor  (bylo ujeto 310 km). 
149 km. Splutí Berounky 10 turistů, bylo ujeto 955 km  a nachozeno 150 km. Druhém splutí Berounky -        9 vodáků, bylo ujeto na vodě 711 km a nachozeno 514 km.
    Zprávu o hospodaření za rok 1991 přečetla paní Škodová. Dotace pro náš KČT (dle předem stanoveného klíče TJ Rumburk) činily na rok 1991 12.525 Kčs. Ostatní příjmy celkem 4.811 Kčs. Celkem příjmy a dotace částka 17.336,- Kčs. Výdaje činily 5.321,60 Kčs. Nedočerpáno 12.014,40 Kčs. Tato vysoká nedočerpaná vznikla tím, že TJ je momentálně bez jakýchkoliv finančních prostředků a s okamžitou platností zastavuje jakékoliv finanční dotace. Začátkem října však došlo k mírnému zlepšení finanční situace a tudíž je možno nejnutnější výdaje jednotlivým oddílům dotovat. Na vyčerpání rozpočtu byla krátká doba. Ekonomka nám sdělila, že bude možno zbytek finančních prostředků převést do roku 1992.

Zaznamenali jsme smutnou zprávu, že 6. července 1991 zemřel náš turista a kamarád Richard Voigt.

1992
    Zprava o činnosti našeho KČT za rok 1992:

    Dle plánu činnosti, který byl vypracován a vytištěn se každý čtvrtek v měsíci konaly členské schůze - většinou v restauraci v Dol. Křečanech. Průměrná účast na schůzích byla 23 členů což, je velmi dobrý průměr.
    V roce 1992 jsme měli celkem 42 řádných členů. Z našeho Klubu odešli koncem roku tito členové: Drahota Jiří, Obereiter Richard, Havlíček Miloš, Svoboda Oldřich a Tichá Romana. Celkem 5 členů. Pro tento rok bylo naplánováno celkem 37 akcí, které se všechny až na menší změny, uskutečnily. Některé výlety dokonce proběhly navíc mimo plán. 
    Nutno ještě dodat, že na výroční členské schůzi našeho odboru byl na oblastní konferenci zvolen náš člen Škoda Zdeněk. Na oblastní konferenci byl zvolen jako delegát na celostátní konferenci. V Praze byl zvolen do výkonného výboru jako člen revizní konference ústředního výboru, kde dobře pracoval.

    Statistika pro rok 1992:
Jednodenní pěší turistika: Počet akcí 19 - účast 378 turistů - našlapáno 4.836 km. Což vychází  v průměru na jeden výlet 20 turistů.
Dvoudenní pěší turistika: Počet akcí 19 - účast 35 turistů - našlapáno 1.051 km průměr na jeden výlet 9 turistů.
Pěší turistika  celkem: Počet akcí 23 - účast 413 turistů našlapáno 5.887 km. Průměr na jeden výlet 18 účastníků.
Vodácká turistika: Počet akcí 6 - účast 42 vodáků - ujeto 750 km. Průměr na jednu akci 7 vodáků.
Cykloturistika: Počet akcí 3 - účast 36 cyklistů - ujeto na kole celkem 3.720 km. Průměr na jednu akci 12 cyklistů.
Ve dnech od 14.-21.6.1992 absolvovali naši turisté v oblasti Čechy-Morava zápočtovou cestu II. stupně obtížnosti v cykloturistice, kterou dokončili výletem na kolech do NSR v září tohoto roku. Účastníci: Prokopec R., Berka J., Berková S. Stehlík K. a Peňáz J. Uznáno 26.11.1992, klasifikátorem Collerem.
Veřejná akce: Stezka odvahy pro rodiče s dětmi 13. ročník. Zúčastnilo se 241 dětí a 132 dospělých = celkem 373 účastníků.
Letní olympiáda pro děti: Hrála trampská skupina „ Širák“ a o sladké medaile soutěžilo 21 dětí.
DEP - Okolo Čech - jihomoravská větev: Zúčastnil se jako jediný náš turista tvrdý harcovník Ruda Prokopec.
Memoriál: Vzpomínková akce na kamarády, kteří již mezi námi nejsou - Vl. Tichý a ostatní. Memoriál se konal v Brtnickém údolí na Piketu za účastí 49 turistů.
Turistická dovolená, Kraskov: zúčastnilo se celkem 9 turistů.
Naši turisté byli velice agilní a nelze vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili o krásné chvíle prožité na všech výletech. Všem, kteří se na výletech a akcích podíleli a kteří byli vedoucími jednotlivých akcí v roce 1992, patří  dík a uznání.
Máme rovněž některé nové členy, kteří velmi dobře zapadli do našeho kolektivu. Podařilo se nám zvětšit náš turistický inventář hlavně o nový člun pro vodáky. O turistické potřeby se nám stará stále obětavý turista Květa Stehlík. Propagaci Klubu se po celý rok dobře věnovala Lenka Obergruberová, uveřejňováním všech akcí v naší turistické skříňce vedle obchodu se zeleninou v Rumburku.
V roce 1992 byl takovýto výkonný výbor:
Václav Petr - předseda
Vlasta Škodová - jednatelka a hospodářka
Lenka Obergruberová - propagace
Jaroslav Berka - zapisovatel
Rudolf Prokopec - člen
Květoslav Stehlík - člen a skladník tur. materiálu
Hugo Eminger - člen.
Dne 25.6.1992 zemřel člen našeho klubu a cvičitel Miroslav Tůma.

1993
    Zpráva o činnosti našeho KČT Rumburk za rok 1993:

Podle plánu činnosti se konaly členské schůze místo v Dol. Křečanech u pana Kříže v Brtníkách, takže to je nyní na poloviční cestě jak pro mikulášovické tak pro rumburské. 
Průměrná účast na schůzích - 25 členů. Na schůzích byly hodnoceny provedené akce a upřesňovány další, včetně různých informací o turistickém dění v KČT.
V roce 1993 jsme měli 43 řádných členů, pro které bylo naplánováno celkem 41 akcí, které se skoro všechny uskutečnily (až na některé změny).
Naší největší akcí v tomto roce byl sraz turistů Labsko - Lužické oblasti, o nějž jsme žádali na oblastní schůzi v říjnu loňského roku.
Sraz všech účastníků byl v 9 hod. v Kulturním domě v Rumburku, kde jsme připravili malou výstavka o činnosti našeho KČT. Byl uspořádán kulturní program, na němž vystupoval člen a našeho klubu kouzelník Hugo Eminger a trampská skupina ŠIRÁK, pod vedením Václava Petra.
Další individuální možnosti byly: návštěva městského muzea, rumburské Lorety, Strážného vrchu a prohlídka města. Vyvrcholením byl výstup na  Dymník, kde každý účastník obdržel účastnický diplom a v restauraci měl možno se občerstvit. Zájemcům byla nabídnuta procházka přes Skřivančí pole na Vlčí horu, kde měli možnost vystoupit na rozhlednu, a po té se vydat do Panského na vlak.Počasí v tento den nebylo moc pěkné, byla zima a v noci z pátka na sobotu napadlo trochu sněhu.
Jarního srazu na Dymníku se zúčastnilo 70 turistů z okresu Děčín a Česká Lípa.
Na poslední tajný výlet o vánocích přišlo dokonce 53 turistů. O tom, že popularita našich akcí neklesá, spíše naopak - svědčí účast našich turistů na jednotlivých akcích:
Novoroční výlet - výstup na Tanečnici v Mikulášovicích - 25 turistů. Zimní stanování  v Brtníkách - 3 turisté. Výroční členská schůze v Brtníkách se zúčastnilo 48 turistů. Přejezd Jizerských hor-2 turisté.  
Stezka odvahy - 14. ročník 180 dětí a 120 dospělých. Líšenské pochody Českým rájem - 15 turistů. Splutí Vltavy - vodácká akce - 10 vodáků. Středním Povltavím - cykloturistická akce - 4 turisté. DEP - Okolo ČR - 1 turista. Turistická dovolená - Broumovsko - 12 turistů. Memoriál Vlasty Tichého a ostatních kamarádů - 40 turistů. Za posledním puchýřem do Dvora Králového - 1 turista. Uskutečnila se i olympiáda na Vlčí Hoře pro děti. Mimo tyto akce se uskutečnily ještě další plánované i neplánované výlety:                                                                                         
14 výletů jednodenních pěších - průměr 16 turistů.
4 výlety dvoudenní pěší - průměr 5 turistů. 3 výlety na kolech - průměr 9 turistů.                 
2 vícedenní vodácké akce na řekách průměr 15 vodáků. Dále se uskutečnily pracovní brigády na vyčištění stezky kolem Bílého potoka od Horních Mikulášovic k Brtnickému mostu na Křinici za účasti 20 turistů a brigáda na přehrazení vody přes Pstružný potok a zprůchodnění můstku přes potok, kudy vede modrá značka z Rumburka na Dymník.
Ví se o nás prostřednictvím propagační skříňky nejen v Rumburku a okolí, a prostřednictvím časopisu TURISTA, i rozhlasu - vlastně v celé naši republice (a pochopitelně i na ústředí KČT v Praze). 
Za rok se uskutečnilo celkem 41 turistických akcí ve čtyřech přesunových prostředcích, z toho 25 bylo jednodenních a 16 dvoudenních a vícedenních.

1994

    Hodnocení uplynulého roku proběhlo ve výroční členské schůzi konané v Brtníkách u pana Kříže. Průměrná účast na schůzích byla 25 členů, což je velmi dobré.
    V roce 1994 jsme měli celkem 48 řádných členů, to je o 5 více, než v roce 1993. Celkem jsme měli na rok 1994 naplánováno dle našeho plánu činnosti 50 akcí, které se ve směs všechny uskutečnily (až na některé změny). Domníváme se, že kolem 50 ti řádných členů našeho Klubu je počet, který by nám vyhovoval i do dalších let.
Některé údaje o našich akcí ve stručnosti:
Pěší turistika: Jednodenní akce celkem 27, průměr 15 pochodníků. Líšenské  pochody celkem 15 pochodníků.
Dvoudenní akce celkem 5, průměr 6 pochodníků.
Vodácká turistika: Vícedenní akce 3, průměr 10 vodáků.
Cykloturistka: Jednodenní akce celkem 2 průměr 7 cyklistů. Vicedenní akce 1, a 6 cyklistů.
Lyžařská turistika: Vícedenní akce 1 a účast 4 lyžařů.
Jarní sraz turistů: v České Lípě 30 turistů. Vzpomínkový memoriál na kamarády 35 turistů. 
Stezka odvahy: pro děti a rodiče 537 dětí a 171 dospělých. Návštěva pohlednic Šluknovského výběžku - 13 turistů. 
Pracovní brigáda na úklid obce Vilémov - 2 akce, kterých se zúčastnilo 52 turistů. 
Výroční členské schůze se zúčastnilo celkem 33 členů a 13 hostů. 
Ne vždy nám na turistických akcích vyšlo všechno podle našich představ, ale myslíme si, že s činností našeho Klubu v roce 1994 můžeme být spokojeni. Proto patří dík všem kamarádům a kamarádkám, kteří se o krásné chvíle prožité mezi námi a v přírodě na turistických akcích   zasloužili.
Dnešním dnem končí mandát výkonného výboru našeho Klubu. Děkujeme všem, kteří v něm pracovali. 
Během roku se uskutečnilo 50 turistických akcí. 32 bylo jednodenních a 18 dvoudenních a vícedenních výletů.

Dne 9. srpna zemřel náš člen a fotograf klubu Václav Pícha, který byl také naším nejstarším členem tohoto času

Další člen výkonného výboru byl zvolen Jaroslav Berka a náhradníkem Hugo Eminger.

1995

Zpráva z výroční schůze o činnosti našeho odboru KČT za rok 1995. Schůze se konala ve Starých Křečanech od 9.30 h. V roce 1995 jsme měli 54 řádných členů. O proti roku předešlém měli o 6 členů více, ovšem jsme měli také několik, které jsme vlastně ani neznali, neboť nepřišli ani jednou na akci ani na jednu schůzi. Proto byli z našich řad vyloučeni a (jednomu jsme byli nuceni pro závažný přestupek další členství v Klubu odmítnout).
Celkem bylo naplánováno 57 akcí, z kterých se po některých změnách uskutečnilo 52.
Několik statistik z akcí:
Pěší turistika: 34 akcí 432 účastníků, průměr na jednu akci 13.
Cykloturistika: 5 akcí - 45 účastníků, průměr 9. 
Vodácká turistika: 3 akce - 27 účastníků, průměr 9. 
Lyžařská turistika: 1 akce - 17 účastníků. 
Pracovní brigáda: - rozhledna Dymník 4.3.95 - 1 akce - 28 účastníků. 
Pracovní brigáda: Filipov 11.3.95 - 1 akce - 28 účastníků. 
Slavnostní otevření rozhledny Dymník -  25.3.95 - 1 akce - 30 členů + 520 účastníků veřejnosti. Pracovní brigáda Severní: 8.4.95 - 1 akce - 19 účastníků. 
Stezka odvahy: - 6.5.95: 1 akce - 42 členů + 452 dětí + 285 rodičů, celkem 779 účastníků. Memoriál: - vzpomínka na kamarády 26.8.95 - 1 akce - 30 členů + 13 hostů.
Pracovní brigáda: - Vilémov - 18.11.95: 1 akce - 19 účastníků. 
    Celkem se na pracovních brigádách podílelo 31 členů (t.j.). 57,4%) a 23 členů se nezúčastnilo vůbec. Je to vynikající účast a všem, kteří se podíleli na brigádách patří dík. Za vylepšení našeho finančního konta, zajištěním brigád patří dík. Byli to pánové: Bedřich Kubálek, podnikatel - Jiříkov, Jaroslav Chmela starosta obce Vilémov u Šluknova a pan Jiří Melo podnikatel Rumburk.
    Naší největší akcí pro veřejnost byla Stezka odvahy, již jsme ukončili soutěžemi pro děti a musíme poděkovat všem sponzorům, kteří na Stezku přispěli.
    Další poměrně velkou akcí byla oprava a otevření rozhledny na Dymníku. Iniciátorem na opravy rozhledny  byl náš Klub. Nebýt nás zůstala by rozhledna dále zdevastována a nepřístupná.  Po jednání s MěNV se přistoupilo k tomu, že se po městě rozmisťovaly pokladničky pro dobrovolné příspěvky na opravu rozhledny. I náš Klub  přispěl na opravu rozhledny tím, že jsme uspořádali několik akcí a zisk z nich dali na konto opravy rozhledny. Od června r. 1991 do konce srpna r. 1994 vybírali naši členové dobrovolné příspěvky ve výši 14.703,- Kč. Bohužel nedopadlo to tak jak jsme chtěli a jak jsme byli MÚ-Rbk ujištěny .Přesto, že naší členové obětavě vybírali příspěvky na opravu a zúčastňovali se pracovních brigád na rozhledně - nikdo nám ani nepoděkoval. Náš Klub po zamítavém rozhodnutí městského zastupitelstva už neměl o provozování rozhledny zájem. Jenom bychom si přáli, aby na rozhledně mimo původní desky v německém jazyce, bylo také česky napsáno, že iniciátorem opravy rozhledny byl Klub českých turistů Rumburk.
Za rok se uskutečnilo celkem 54 akcí ve čtyřech přesunových prostředcích, z toho bylo 42 jednodenních a 12 dvoudenních a více denních výletů.

1996
Hodnocení naší činnosti za rok 1996:

    Na rok 1996 byl vytisknut plán činnosti, dle kterého se uskutečňovaly jednotlivé turistické akce.
Na měsíčních schůzích našich členů se zúčastňovalo v průměru 28 turistů. Máme mezi sebou i takové členy, kteří téměř nechodí, nebo vůbec nechodí, ani na plánované akce, ani na měsíční schůzky.
    Máme trvale 50 ti řádných členů, kteří provozují pěší turistiku, cykloturistiku, lyžařskou turistika a vodáckou turistiku.
    Na celý rok bylo naplánováno celkem 52 turistických akcí včetně pracovních brigád. Téměř všechny akce se až na malé výjimky uskutečnily.
    Z turistických akcí pro veřejnost bychom chtěli zvlášť vyzvednout novoroční výstup na vrchol Tanečnice a vařením česnečky, což tradičně zajišťují Mikulášovičtí a kterého se zúčastnilo 31 turistů.
    Brtnické ledopády s účastí 41 osob.
    Uspořádali jsme jarní sraz turistů Labsko-Lužické oblasti v Brtníkách, kterého se zúčastnilo dle prezentace 170 turistů. Počasí bylo v tento den dosti drsné.
    Stezka odvahy s účastí 500 malých a velkých turistů, kteří prošli trasu v délce šesti kilometrů a kde děti na hřišti v Brtníkách soutěžily ve sportovních disciplínách. Soutěže díky byly díky sponzorům bohatě dotovány. Každý z malých turistů dostal mimo soutěž diplom, medaili a lízátko.
    Vzpomínkového memoriálu na kamarády, kterého se zúčastnilo 33 turistů v prostoru Šternberka nad Brtníky.
    Hezkou akcí v září byly Jizerské hory s ubytováním na chatě v Josefově Dole s výlety do okolí.
    Rovněž se velmi vydařil výlet koncem října „Za památkami Prahy“, kde nás provázel náš člen Pražák Jiří Peňáz.
    Dne 5. října jsme se zúčastnili oslavy 100 let trvání rozhledny na Dymníku. Rozhlednu, která je dnes otevřená pro širokou veřejnost a hojně navštěvovaná, se díky naší iniciativě ve spolupráci s MÚ-Rumburk podařilo zachránit před devastací. Na rozhlednu vystoupilo ten den 650 osob každému jsme dali pamětní list s historií a obrázkem rozhledny a znakem KČT.
    Další akcí, kterou jsme přímo nezajišťovali, ale na které máme značnou zásluhu, bylo otevření hraničního turistického přechodu v bývalé Zadní Doubici, do národního parku NSR. Náš Klub jednáním se starosty okolních měst a jinými institucemi o to usiloval téměř 3 roky. a jsme rádi, že se to konečně podařilo!
    V tomto roce jsme měli celkem sedm turistů, kteří oslavovali životní jubilea 50, 60 a 70 let, jsme oslavili společně u kamarádky Běly Čechové v Jiříkově, kde jsme jim s dárky poblahopřáli do dalších let.
    Dne 30. ledna zemřel po těžké nemoci náš člen Josef Jelínek.


1998
Plán činnosti na rok byl poprvé zadán do internetu prostřednictvím Interdaty Rumburk Palackého.
V letošním roce byl na výroční schůzi zvolen nový výkonný výbor v tomto složení:
Předseda:                             Jiří Melo
Jednatel a hospodář:             Rudolf Prokopec
Členové výkonného výboru:    Antonín Brebis
Zdeněk Kořínek
Antonín Randus
Jiří Melo
Vlasta Škodová
Náhradník:                             Jaroslav Berka
Došlo k nedohodě mezi TJ a naším odborem turistiky, jelikož máme subjektivitu musíme se rozhodnout zda zůstaneme u TJ nebo ne. následovalo jednání mezi TJ a odborem turistiky. na únorové schůzi rezignoval zvolený předseda Jiří Melo. Místo něj byl zvolen Květa Stehlík. Na členské schůzi v březnu se hlasovalo zůstat v TJ nebo ne. Výkonný výbor navrhnul nejjednodušší variantu, ale tu členové neschválili a přehlasovali výkonný výbor. Na to předseda Stehlík podal demisi celého výkonného. výboru. Byla svolána mimořádná členská schůze a v ní se volil nový výbor, z těch co hlasovali proti. Skoro žádný však nechtěl pracovat ve výboru.  Ze starého výboru zůstali: Kořínek a Prokopec. 
Na výborové schůzi byl zvolen nový výbor v tomto složení:
Předseda:          Václav Provazník
Jednatel:          Rudolf Prokopec
Hospodář:         František Pokorák
Členové:          Zdeněk Kořínek
            Jaroslav Mucha
            Jaroslav Berka
Náhradník: nebyl zvolen
Revizní komise: Běla čechová
        Marie Korandová

P. Škodová odstoupila z důvodu těžké operace kyčle. Nakonec členská základna rozhodla o vystoupení z TJ.  Museli jsme se  nechat zaregistrovat na Statistickém úřadě v Ústí nad Labem, u Finančního úřadu v Rumburku a založit si vlastní konto v některé bance a vést vlastní účetnictví. Hospodáře dělá Fr. Pokorák.
Následovala příprava na Stezku odvahy. Byla otisknuta v Děčínském deníku a v Rumburských novinách.
Na výletech se dvakrát stalo to, že se nám některý turista ztratil.

24.1.    Výroční členská schůze se konala v restauraci ve Starých Křečanech a jako každým rokem se udělal společný snímek. Celkem se zúčastnilo 43 členů a 6 hostů.
Na této schůzi se volil nový výkonný výbor.
Předsedou byl zvolen Jiří Melo, jednatelem a hospodářem Rudolf Prokopec, členové Antonín Brebis, Zdeněk Kořínek, Antonín Randus, Vlasta Škodová a náhradník Jaroslav Berka.
Na této schůzi byl pozván také předseda TJ Rumburk Jiří Melo mladší, který nám řekl, když máme právní subjektivitu nemůžeme být v TJ. Musíme se rozhodnou pro tři možnosti: dvojčenství, jenočlenství v TJ nebo jednočlenství v KČT.
Probíhalo několik jednání na kterých jsme se nemohli rozhodnout co by bylo pro nás bylo nevýhodnější.
Na únorové schůzi odstoupil Jiří Melo z funkce, protože nemůže dělat předsedu a syn předsedu v TJ. Po něm tuto převzal Květoslav Stehlík. Hledalo se řešení. 
Na březnové schůzi výkonný výbor navrhnul variantu zůstat u TJ. Nechávalo se hlasovat pro všechny tři varianty. Pro dvojčlenství nebyl nikdo. Pro jednočlenství v TJ bylo 15 pro a 21 proti. Pro jednočlenství v KČT bylo 21 pro, proti bylo 15. Z dané situace vzniklé výsledkem hlasování vyplynula nutnost volby nového výkonného výboru.
Na 19.3 se svolala mimořádná členská schůze na které byl zvolen nový výkonný výbor. Ze starého zůstal Kořínek a Prokopec.
Novými členy výboru byli zvoleni: Provazník, Kořínek, Mucha, Prokopec, Berka, Pokorák a Tobolková. Výkonný výbor si zvolil předsedu Václava Provazníka. Jednatelem Rudolf Prokopec,. Hospodářem František Pokorák. Revizní komise Běla Čechová, Marie Korandová

Stezka odvahy 9.5.98
Do seznamu bylo zapsáno                     532 dětí
Bylo prodáno vstupenek po 10,- Kč         822 kusů
Příjem za startovné                          8.220,- Kč
Finanční příspěvek z Vdf                   1.000,-Kč
Stezky se zúčastnilo pracovně 42 členů našeho odboru. Všichni se zasloužili za zdárný průběh akce.


1998
Zpráva o činnosti KČT Rumburk za rok 1998:

    Loňský rok 1998 pro náš odbor turistiky byl naplněn několika změnami, značným pracovním úsilím na brigádách i pěknými zážitky na společných výletech dle plánu činnosti na uplynulý rok 1998 v kterém bylo 52 akcí.
    Začátkem roku na výroční schůzi proběhly volby nového výboru. Zvolený nový výbor a celý odbor byl po krátkém čase postaven před rozhodnutím zda zůstat pod hlavičkou TJ Rumburk nebo se osamostatnit jako odbor KČT a vést si své účetnictví či mít dvojčlenství a tím pádem dva výbory a dvoje účetnictví. Při hlasování rozhodla většina, že se osamostatníme jako odbor KČT Rumburk a budeme si vést  své účetnictví. Na základě toho došlo k tomu, že zvolené předsednictvo odstoupilo a k následné volbě nového předsednictva. Nanovo zvolený výbor z rozhodnutí členské schůze projednalo vystoupení z TJ Rumburk a zajistilo vlastní účetnictví s účtem u KB Rumburk a právní subjektivitu našeho odboru KČT. Od 1.4.1998 jsme  samostatný odbor v rámci KČT.
    Toto je takový stručný průběh pohnutější doby, začátkem uplynulého roku. V dalších měsících se vše pomalu uklidnilo a společně jsme plnili náš plán činnosti a ještě provedli spoustu práce nad rámec našeho původního plánu, který byl i tak velice bohatý.
    Teď bych vás seznámil s několika statistickými údaji za uplynulý rok.
    Sešli jsme se na 12 členských schůzích ve Starých Křečanech s průměrnou účastí 34 členů na schůzi.
    Na začátku roku náš odbor čítal celkem 59 členů. V průběhu roku bylo přijato 6 nových členů. Členství ukončilo nezaplacením členských příspěvků 3 členové. Bohužel nás opustil i Petr Záruba, tak, že stav členů na konci roku je 61 řádných členů.
    Z celkového počtu 61 členů je 24 důchodců.
                                                                 27 žen
                                                                 34 mužů
nejmladší žena             Štanclová Pavla
nejstarší žena            Kokšálová Gerta
nejmladší muž                Stehlík Jan
nejstarší muž             Škoda Zdeněk starší
    Naplánováno bylo dle plánu činnosti 52 výletů a akcí na nichž se sešlo celkem 1.414 účastníků. V tom je zahrnuta i Stezka odvahy. V průměru na jednu akci je 38 účastníků.
    Pěší turistika: jednodenní akce 35
    Pěší turistika: vícedenní akce   3
    Vodní  turistika: vícedenní akce   5 uskutečněny
    pouze 3 z důvodu malého množství vody průměrná účast 6
    Cykloturistika? jednodenní akce     3 průměr účast. 9
    Lyžařská turistika: jednodenní akce 2 průměr účast. 3
    Naplánované jsme měli 3 brigády, ale ve skutečnosti jich bylo 12. Na nich se nás sešlo celkem 313 a bylo odpracováno 728 hodin.
Z toho 165 hodin na dvou brigádách na úklidu ve Vilémově, za což jsme obdrželi od obecního úřadu finanční úhradu. Největší část hodin byla věnována úpravě a budování pramenů Mandavy, které jsme se rozhodli dát do takového stavu, aby vzniklo důstojné místo pro cíl všech turistů, ale i dalších našich spoluobčanů. Mnoho práce, ale i finančních prostředků je potřeba ještě do tohoto našeho díla vynaložit. Za tato výsledky naší činnosti chci poděkovat všem členům, kteří se o to zasloužili. Díky i těm, kteří nám přispěli finanční částkou a tím pomohli vše uskutečnit.
    Lenka Obergruberová a Zdeněk Kořínek se celý rok starají a vývěsní skříňky v Rumburku a v Mikulášovicích, které pravidelně obměňují novými informacemi za což jim také patří dík. I další propagace našeho odboru KČT se zdárně rozvíjela. Články v místních novinách, okresním deníku a dokonce v turistickém časopise, který vychází celostátně. Zato se zasloužili někteří naší členové především Zdeněk Škoda starší.
    Jako propagaci turistky můžeme brát tradiční „Stezku odvahy“. Její 19 ročník, který se velice vydařil jak pěkným počasím, velikou účastí i díky organizaci na které se podílela velká většina našich  členů. Úspěšná byla i naše společná akce 20. ročník memoriálu Vlasty Tichého na Tokáni, kde nám umožnili toto setkání uskutečnit naši členové a kamarádi Helena Schubertová a Eman Dlouhý. Zde jsme se setkali s našimi hosty a kamarády ze Slaného. S jejich kapelou jsme společně prožili hezké a příjemné chvíle.
    Ne vždy nám na turistických akcích všechno vyšlo podle našich představ. Ale myslíme si, že s činností našeho klubu v roce 1998 můžeme být spokojeni. Proto patří náš dík všem kamarádkám a kamarádům, kteří se o krásné chvíle prožité mezi námi a v přírodě na turistických akcích zasloužili.

                                    Děkuji za pozornost.2004
Činnost našeho odboru v loňském roce tak jako mnoho let zpět se řídila plánem činnosti. Ten připravila komise našich členů, kterým dodali své návrhy na výlety i ostatní členové Každý z nás má možnost se podílet na přípravě a kvalitě tohoto plánu činnosti. Díky mnoho členů a jejich návrhům na výlety byl program skutečně bohatý a zahrnoval skoro všechny soboty celého roku.
Nescházeli v něm ani naše tradiční akce, jako Novoroční výstup na Tanečnici, Stezka odvahy, Táboráček u pramene Mandavy , či Vzpomínkový memoriál, na kterých jsme měli velice bohatou účast veřejnosti, pozvaných hostů či našich členů.
V plánu činnosti v loňském roce jsme měli naplánováno celkem 49 akcí a uskutečnilo se 52. Z toho bylo naplánováno:
36 pěších výletů                        uskutečnilo se    33     s účastí 1299
  6 cyklovýletů                        uskutečnilo se      6        -"- 36
  4 vodácké výlety                    uskutečnilo se      2        -"- 8
  1 lyžařský výlet                    uskutečnilo se      2        -"- 26
  2 brigády                        uskutečnilo se      9        -"- 95
Naplánovány máme pravidelné členské a výroční schůze, kterých bylo v loňském roce 11 členských a jedna výroční. s průměrnou účastí 23,5 členů na jednu schůzi. Členské schůze probíhaly v restauraci „Vídeň” ve Starých Křečanech. Výroční se uskutečnila ve Šluknově v „Klubu”.
Náš odbor měl na začátku roku 2004 26 členů. V průběhu roku jsme přijali tři nové členy, Dianu Halvovou, Emilii Pettersovou a Věru Tichou. Naopak ukončeno členství bylo s p. Tesařovou, která se odstěhovala a p. Brandejsovou, která zemřela. Takže na konci roku 2004 nás bylo v odboru 57 členů s věkovým průměrem 59,31 roků.
Nejstarší členkou je Gerta Kokšálová 79 roků, ale výkonem mladice.
Nejstarší člen je Zdeněk Škoda st. 78 to se může říct to samé.
Nejmladší členkou je Lenka Obergruberová 39 roků.
Nejmladší člen je Ondřej Obergruber 8 let ten nám zachraňuje věkový průměr, že jsme s ním ještě nepřestoupili hranici 60 let.
Nyní se krátce vrátím k naší největší akci pro veřejnost „Stezka odvahy”. Vloni to byl již 25. ročník tohoto pochodu pro děti s rodiči. Čtvrt století to je již tradice a tak jsme připravili pro účastníky dvě trasy 6 a 8 km a v cíli byla navíc výstavka z historie pochodu. Tak jako mnoho ročníků předešlých se nám podařilo akci zvládnout úspěšně ke spokojenosti všech zúčastněných dětí, pro které je tento pochod pořádán. Zde bych chtěl všem členům, kteří se podíleli na organizaci a pořádání této, ale i dalších našich společných akcí poděkovat a vyslovit přání, aby jsme zůstali tak dobrá parta jako jsme doposud i mnoho dalších let.